Компания:
Категория:
Търси
Билборд АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 19-05-2022 15:43:58
  Билборд АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-06-2022г. от 10:00 часа в СОФИЯ-1463, в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад. 5. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2021 г. 6. Приемане на решение относно реализирания финансов резултат от дружеството през 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение относно реализирания финансов резултат на БИЛБОРД АД за 2021 г. съгласно предложението на Съвета на директорите, отразено в писмените материали. 7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите Калин Василев Генчев, Стефан Василев Генчев, Борислав Христов Борисов и Асен Георгиев Костадинов от отговорност за дейността им през 2021 г. 8. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2021 г. 9. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на одитния комитет на дружеството през 2021 г. 10. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за подновяване на ангажимента на рег. одитор Магдалена Цветкова с рег. № 0659, която да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2022 г., съгласно препоръката на одитния комитет. 11. Приемане на решение за промени в одитния комитет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на одитния комитет поради изтичане на мандата им. Общото събрание на акционерите избира нов одитен комитет в състав Златка Тодорова Капинкова, Симона Николаева Лазарова и Константин Валериев Цолов за нов мандат от 3 години от датата на избора.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929166500.
Прикачени файлове:
Други
Материали *
Други
Други
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Други
Материали *
Други
Материали *
Други