Компания:
Категория:
Търси
Топливо АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 19-05-2022 12:10:35
  Топливо АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22-06-2022г. от 09:00 часа в София 1000, ул. "Солунска" №2, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.; проект за решение – Общото Събрание на Акционерите/ОСА/ приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г. 2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2021г.; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет за 2021г. и доклада на регистрирания одитор. 3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021г.; проект за решение - ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2021г. 4. Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2021г.; проект за решение - ОСА приема доклада на одитния комитет за 2021г. 5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2021г.; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2021г. 6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021г. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г. 8. Избор на одитен комитет на дружеството, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и определяне мандата на членовете му; проект за решение – ОСА избира предложения одитен комитет на дружеството и определя мандата на членовете му. 9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022г.; проект за решение - ОСА избира предложения от одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2022 г. 10. Приемане на решение за промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОСА приема предложението за промени в персоналния състав на Съвета на директорите, съгласно приложените за събранието писмени материали. 11. Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите; проект за решение – ОСА определя възнаграждението и размера на гаранцията за управление на новоизбрания член и оправомощава Бедо Бохос Доганян да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите. 12. Промяна на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОСА приема предложената промяна на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството. 13. Вземане на решение за определяне на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОСА приема предложението за определяне на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството. 14. Приемане на промени в Устава на дружеството; проект за решение – ОСА приема предложените промени в Устава на „Топливо“ АД. 15. Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителните директори на дружеството за сключване на сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК; проект за решение – ОСА овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството да сключат сделки по чл.114 от ЗППЦК, в съответствие с мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

Допълнителна информация може да получите на тел: 02 933 35 94.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Предишен месецДекември 2023 Следващ месец
12 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 06-12-2023