Компания:
Категория:
Търси
Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 13-05-2022 17:47:28
  Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 13-06-2022г. от 10:30 часа в София-1303, бул. Тодор Александров 73, при следния дневен ред:

Общо събрание на акционерите на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД по емисия акции с ISIN BG1100104980, обявено в ТР към Агенция по вписванията, което да се проведе на 13.06.2022 г., от 10.30 ч. местно време (Централноевропейско време, UTC+2), а в Координирано универсално време часът на събитието е 08.30 UTC, на следния адрес: гр. София, бул. “Тодор Александров” № 73, а при липса на кворум на тази дата на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 28.06.2022 г., на същото място, със същия начален час и при следния дневен и проекти за решения: 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.; Приемане на годишния финансов отчет на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка. 2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор на дружеството за неговата проверка и заверка. 3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите печалбата на дружеството за 2021 г. да остане като неразпределена печалба; 4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2021 г. членовете на Съвета на директорите на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД: Здравко Атанасов Стоев, Мая Георгиева Влъчкова , Николай Пламенов Механджийски,Марин Иванов Стоев и Ивелина Красимирова Кирова; 5. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията; 6. Приемане на Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г. 7. Приемане на Доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2021 г. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2021 г. 8. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2022 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор Евгени Атанасов - №0701 от Публичния регистър, съгласно чл. 20 от ЗНФО, на дружеството за финансовата 2022г., съгласно предложението на СД.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929804825.
Прикачени файлове:
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *