Компания:
Категория:
Търси
Индустриален Капитал Холдинг АД-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 12-05-2022 10:31:40
  Индустриален Капитал Холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 23-06-2022 г. от10:30 часа в София - 1000 на адрес ул. "Бачо Киро" № 8 при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.; 2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.; 3. Приемане на годишния доклад за 2021 г. на одитния комитет на дружеството 4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад; 5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад 6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г.; 7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г.; 8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.; 9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.; 10. Определяне възнагражденията на изпълнителните членове и на председателя на Съвета на директорите; 11. Определяне на нов размер на възнагражденията на членове на съвета на директорите; 12. Избор на регистриран одитор за 2022 г.; 13. Разни.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *