Компания:
Категория:
Търси
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 11-05-2022 15:19:37
  Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 14-06-2022 г. от10:00 часа в град Варна 9006 на адрес к.к. Св. Св. Константин и Елена, хотел Азалия при следния дневен ред:

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14-06-2022г. от 10:00 часа в град Варна 9006, к.к. Св. Св. Константин и Елена, хотел Азалия, при следния дневен ред: Управителният съвет на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ ” АД, гр. Варна на основание чл. 223 ТЗ и чл.115 от ЗППЦК свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14.06.2022 г. от 10,00 ч. в гр. Варна-час за провеждане на събранието по местно време, и в 07,00 часа /UTC/ - час за провеждане в координирано универсално време /UTC + 3/, к.к. “Свети Свети Константин и Елена“, хотел „Азалия”, при следния дневен ред: 1. Разглеждане индивидуалния годишен финансов отчет за 2021 г., годишния доклад за дейността за 2021 г., консолидирания годишен финансов отчет за 2021 г., консолидирания годишен доклад за дейността за 2021 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2021 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2021 г. Проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2021 г., годишния доклад за дейността за 2021 г., консолидирания финансов отчет за 2021 г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2021 г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2021 г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2021 г. 2. Разглеждане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021г. 3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2021 г. Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2021 г. 4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. Проект за решение – ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на „Грант Торнтон“ООД, рег.№ 032, за регистриран одитор за 2022 г. 5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2021 г. Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата, като същата не се разпределя и се отнася към балансово перо неразпределена печалба. 6. Обсъждане на предложение и приемане на решение за определяне на възнагражденията на Надзорния съвет, на Управителния съвет и за определяне на възнагражденията на изпълнителните директори Проект за решение: ОСА приема решение възнагражденията на членовете на Надзорния съвет да останат непроменени, възнагражденията на членовете на Управителния съвет да бъдат определени в размер на 1 000 лева нетно възнаграждение, възнагражденията на изпълнителните директори да бъдат определени в размер на 5 000 лева нетно възнаграждение, за всеки изпълнителен директор. 7. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет чрез освобождаване на член от състава му и избор на нов член. Проект за решение: ОСА освобождава Елена Илиева Пенева като член на Одитния комитет и избира Росица Михайлова Динкова за член на Одитния комитет. Пълният текст е публикуван в Поканата за редовното ОСА на 14.06.2022 г. Допълнителна информация на тел.+359 52 383949. Допълнителна информация може да получите на тел: +359 52 383949.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Предишен месецАприл 2024 Следващ месец
8 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 19-04-2024