Компания:
Категория:
Търси
Софарма имоти АДСИЦ-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 11-05-2022 12:45:07
  Софарма имоти АДСИЦ-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 16-06-2022 г. от11:00 часа в София - 1756 на адрес гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, етаж партер, Зала 3 при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 год.“; 2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2021 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2021 год.“; 3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 год.“; 4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 год.“; 5. Приемане на Отчета на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2021 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Отчета на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2021 год.“; 6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ за 2021 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ за 2021 год.“; 7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2021 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата, реализирана през 2021 год., в размер на 9 070 640,40 (девет милиона седемдесет хиляди шестстотин и четиридесет лева и четиридесет стотинки) лева, а след преобразуване по реда на чл. 29 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация – в размер на 4 002 713,23 (четири милиона две хиляди седемстотин и тринадесет лева и двадесет и три стотинки) лева – да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 3 643 919,12 (три милиона шестстотин четиридесет и три хиляди деветстотин и деветнадесет лева и дванадесет стотинки) лева, определен съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, като брутният дивидент на една акция е 0,166 лева; формираната печалба след разпределение на дивидента в размер на 5 426 721,28 (пет милиона четиристотин двадесет и шест хиляди седемстотин двадесет и един лева и двадесет и осем стотинки) лева да остане като неразпределена печалба. На основание чл. 115в, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дивидентът ще се изплаща със съдействието на „Централен депозитар“ АД: чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници; и чрез банката-депозитар на Дружеството – „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 29, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, а
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *