Компания:
Категория:
Търси
ЕМКА АД-Севлиево
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 11-05-2022 12:00:18
  ЕМКА АД-Севлиево представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15-06-2022г. от 11:00 часа в Севлиево-5400, ул. Никола Петков №30, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2021г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството през 2021 г.; 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и одиторския доклад; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад; 3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2021г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет за 2021 г. 4. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за съвета на директорите на ЕМКА АД за 2021г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява доклада за прилагане на политиката за възнагражденията за съвета на директорите на ЕМКА АД за 2021г.; 5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г. 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.; 7. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема печалбата за 2021год. в размер на 6 628 261.55 лв да бъде разпределена както следва: 1. Разпределя от чистата печалба 3426169,74 лв за изплащане на дивидент при следните параметри: 1.1. Брутна сума на една акция 0,15789лв. 1.2. Начало на изплащане на дивидента 12.08.2022 година. 1.3. Начин на изплащане: чрез Централен депозитар и Пощенска банка.; 2. Сума в размер 3202091,81 лв да бъде отнесена в неразпределсна печалба. 8. Избор на регистриран одитор за 2022г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира предложеният от одитния комитет регистриран одитор Теодора Иванова Цветанова . вписана в Регистъра на регистрираните одитори с диплом №0771, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2022 год. 9. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от пет години. Предлож ение за решение: ОСА избира за членове на съвета на директорите „МАНГ” ООД „ПРОФИ -Т ” ООД, „ДЕНИДЕ” ООД и „ЛТС КОНСУЛТ 2011” ООД за нов мандат от пет години. 10. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на всеки един член на Съвета на директорите да бъде в размер на 2 промила (2%о) от приходите на дружеството. Общото събрание на акционерите дава право на Съвета на директорите да определи допълнително постоянно месечно възнаграждение на избраният член за Изпълнителен директор в размер на 2 промила (2%о) от приходите на дружеството. 11. Приемане на решение за определяне на размера на гаранциите за управление на Съвета на директорите. Предложение за решение: ОСА приема размерът на гаранциите за управление на всеки един член на Съвета на директорите да бъде три брутни месечни заплати. 12. Избор на лице което да сключи договорите с членовете на СД. Предложение за решение: Общото събрание па акционерите приема Милена Милкова Ангелова за лице, което да сключи договорите за управление с членовете на Съвета на директорите. 13. Разни

Допълнителна информация може да получите на тел: +35967532868.
Прикачени файлове:
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Предишен месецАприл 2024 Следващ месец
8 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Няма предстоящи събития за 19-04-2024