Компания:
Категория:
Търси
Мизия-96 АД-Плевен
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 10-05-2022 13:04:18
  Мизия-96 АД-Плевен представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15-06-2022г. от 16:00 часа в 5800, гр. Плевен ул. Българска авиация 7, при следния дневен ред:

ДО АКЦИОНЕРИТЕ В „МИЗИЯ-96“ АД гр.Плевен ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ от Съвета на директорите на „Мизия-96“ АД, ЕИК 114057215, в състав: 1. Христофор Петков Дочев – председател, 2. Елена Христофорова Дичева – изпълнителен директор, 3. Стефка Петкова Кръстева – член, 4. Цветана Стоянова Луканова – член, 5. Красимир Димитров Данков – член, 6. Валентина Дачева Михайлова – член. Правно основание: чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от ТЗ във връзка с чл. 23, ал. 4 и ал. 6 от Устава на дружеството Уважаеми акционери, С настоящата покана, Съветът на директорите на “Мизия-96” АД – Плевен, на основание чл. 223 от ТЗ във връзка с чл. 23, ал. 4 и ал. 6 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно отчетно общо събрание на акционерите, с уникален идентификационен код на събитието MIZA20220615. Общото събрание ще се проведе на 15.06.2022 г. от 16:00 часа източно европейско лятно часово време-EEST (13 часа координирано универсално време-UTC ) на адреса на управление на дружеството: гр. Плевен, ул.”Българска авиация” № 7, административна сграда, заседателна зала, при следния дневен ред и конкретни проекти за решение: 1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.; Проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2021 г.; 2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2021 г., след заверка от назначения регистриран одитор и доклада на експерт-счетоводителя; Проект за решение: Общото събрание одобрява и приема годишния финансов отчет за 2021 г., след заверка от назначения регистриран одитор и доклада на експерт-счетоводителя; 3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.; Проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. 4. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.; Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021г. 5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г.; Проект за решение: Общото събрание преизбира дипломирания експерт–счетоводител Илияна Баева за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. 6. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2021 г. 7. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; Проект за решение – Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г. 8. Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит по предложение на председателя на Съвета на директорите.; Проект за решение – Общото събрание избира предложения от председателя на Съвета на директорите одитен комитет на дружеството. 9. Приемане на финансовия резултат на дружеството за 2021 г.; Проект за решение – Общото събрание приема решение загубата за 2021 г. да бъде покрита от неразпределената печалба от предходни години; 10. Разни. Дружеството е с капитал в размер на 70229 лв. разпределен в 70229 броя акции, представляващи 70229 броя безналични поименни акции с номинал 1 лв. всяка. Общият брой на акциите с право на глас в Общото събрание е 70229. Емисия акции ISIN код BG11MIPLBT18. Акционерите имат право: а/ да участват в общото събрание; б/ да включват въпроси в дневния ред на общото
Прикачени файлове:
Други
Материали *
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Дневен ред *
Други