Компания:
Категория:
Търси
Алкомет АД-Шумен
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 09-05-2022 12:57:59
  Алкомет АД-Шумен представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15-06-2022г. от 14:00 часа в 9700, Втора Индустриална Зона, при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021 год. 2. Обсъждане на Одиторския доклад за извършения финансов одит на дружеството за финансовата 2021 год. 3. Обсъждане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2021 год. 4. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет през 2021 год. 5. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2021 год. 6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети на дружеството за дейността им през 2021 год. 7. Промяна в Устава на Алкомет АД 8 . Избиране на членовете на Надзорния съвета на Алкомет АД, гр. Шумен 9. Избор на независим регистриран одитор за финансовата 2022 год. 10. Разни.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35954858651.
Прикачени файлове:
Други
Други
Други
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Други
Материали *