Компания:
Категория:
Търси
Софарма билдингс АДСИЦ-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 09-05-2022 11:55:28
  Софарма билдингс АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16-06-2022г. от 15:00 часа в София - 1756, гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 20, при следния дневен ред:

„Съветът на директорите на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ, ЕИК 175346309, със седалище в гр. София, което да се проведе в седалището и на адреса на управление на Дружеството в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 20, на 16.06.2022 год. от 15:00 часа местно време по седалището на Дружеството (12:00 UTC), а при липса на кворум на тази дата – на 01.07.2022 год. на същото място, при същия начален час и при следния дневен ред: 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 год.“; 2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2021 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2021 год.“; 3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 год.“; 4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 год.“; 5. Приемане на Отчета на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2021 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2021 год.“; 6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ за 2021 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите на Дружеството за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА БИЛДИНГС“ АДСИЦ за 2021 год.“; 7. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството, реализиран през 2021 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите Дружеството да не разпределя дивидент за 2021 год., тъй като, независимо че Дружеството е приключило отчетната 2021 год. с положителен финансов резултат в размер на 4 571,23 (четири хиляди петстотин седемдесет и един лева и двадесет и три стотинки) лева, след преобразуването му по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, резултатът, който се явява основа за изчисление на задължителния по закон дивидент, е загуба в размер на 44 704,17 (четиридесет и четири хиляди седемстотин и четири лева и седемнадесет стотинки) лева. Формираната печалба за 2021 год. в размер на 4 571,23 (четири хиляди петстотин седемдесет и един лева и двадесет и три стотинки) лева да бъде отнесена във фонд „Резервен“ в пълен размер.“; 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 год.“; 9. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Дневен ред *
Други
Материали *
Материали *
Предишен месецЮли 2024 Следващ месец
21 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Няма предстоящи събития за 20-07-2024