Компания:
Категория:
Търси
Лавена АД-Шумен
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 09-05-2022 11:33:32
  Лавена АД-Шумен представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 14-06-2022 г. от13:00 часа в ШУМЕН-9700 на адрес ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА при следния дневен ред:

Лавена АД –Шумен представи копие от покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на на 14.06.2022 г(вторник) от 13:00 ч. в сградата по седалището на дружеството – гр. Шумен, Индустриален квартал, при следния дневен ред: Съвета на директорите на „ЛАВЕНА” АД на основание чл. 223 от ТЗ във връзка с чл.115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа свиква редовно Общо събрание на акционерите в „ЛАВЕНА” АД на 14.06.2022 г. (вторник), от 13:00 ч.местно време (или 10:00 часа в координирано универсално време) в сградата по седалището на дружеството – гр. Шумен, Индустриален квартал, при следния дневен ред: Точка 1. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „Лавена” АД за 2021 година, Доклада на одиторско дружество „Екип одит“ ООД за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година и Годишния доклад за дейността на „Лавена” АД за 2021 година. Точка 2. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на „Лавена” АД за 2021 година, Доклада на одиторско дружество „Екип Одит“ ООД за извършен одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 година и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Лавена” АД за 2021 година. Точка 3. Приемане на Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на управителните и контролни органи за 2021. Точка 4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2021 г. Точка 5. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2021 г. Точка 6. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2021 г. Точка 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. Точка 8. Определяне на ново възнаграждение и размера на гаранция за управление по чл.116в, ал.2 от ЗППЦК на членовете на Съвета на директорите за дейността им. Точка 9. Промяна в състава на Одитен комитет, избран с решение на Общото събрание на акционерите на Лавена АД на 15.06.2021 г. Предлага се в състава на Одитния комитет да бъде включена г-жа Румяна Златева като независим член, на мястото на г-н Димитър Лулчев. Точка 10. Освобождаване от длъжност и от отговорност на г-н Димитър Ангелов Лулчев за дейността му като член на Одитния комитет. Точка 11. Избор на независим регистриран одитор, който да одитира и завери Годишния неконсолидиран и консолидиран финансов отчет на “Лавена” АД за финансовата 2022 година.Одитният комитет е изразил обосновано предпочитание към първото предложение. Точка 12. Приемане на Устав на Лавена АД в превод на английски език. Изменения в текста по същество не са извършвани. Точка 13. Разни
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *