Компания:
Категория:
Търси
Монбат АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 05-05-2022 18:48:31
  Монбат АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14-06-2022г. от 10:30 часа в София - 1000, бул. Гурко 1, Гранд Хотел София , при следния дневен ред:

1.Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността; 2.Одобряване на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Монбат“ АД. Предложение за решение: Общото събрание одобрява доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Монбат“ АД. 3.Приемане на одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността; 4.Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2021 г. и част от неразпределената печалба от предходни години г. Предложение за решение: Нетната печалба на дружеството, реализирана през 2021 в размер на 1 195 628,53 лева да бъде разпределена като дивидент на акционерите, заедно с част от неразпределената печалба от от предходни години в размер на 4 304 371,47 лева като обща сума на дивидента е 5 500 000 лв. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание като такива с право на дивидент към 14-тия ден след деня на ОС, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента. 5.Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. 6.Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г. 7.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2021 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Монбат АД за 2021 г. 8.Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Анелия Петкова Ангелова – Тумбева, Искра Симеонова Атанасова и Сашка Динева Илева. 9. Приемане на решение за определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размер на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават нетно възнаграждение в размер на 500 лева, а Председателя на одитния комитет нетно възнаграждение от 700 лева. 10. Избор на регистриран одитор за 2022 г. Предложение за решение: Общото събрание на ак
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Други
Материали *
Други
Материали *
Дневен ред *
Други
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Други
Материали *
Материали *
Други
Материали *