Компания:
Категория:
Търси
Индустриален Капитал Холдинг АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 05-05-2022 10:30:12
  Индустриален Капитал Холдинг АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23-06-2022г. от 10:30 часа в София - 1000, ул. "Бачо Киро" № 8, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.; 2. Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.; 3. Приемане на годишния доклад за 2021 г. на одитния комитет на дружеството 4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад; 5. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад 6. Приемане на годишен доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г.; 7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г.; 8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.; 9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.; 10. Определяне възнагражденията на изпълнителните членове и на председателя на Съвета на директорите; 11. Определяне на нов размер на възнагражденията на членове на съвета на 12. Избор на регистриран одитор за 2022 г.; 13. Разни.

Допълнителна информация може да получите на тел: (02) 980 26 48.
Прикачени файлове:
Други
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Други
Материали *
Материали *
Други
Други
Дневен ред *