Компания:
Категория:
Търси
Дружба АД-Разград
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 04-05-2022 08:38:25
  Дружба АД-Разград представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 03-06-2022 г. от10:00 часа в Разград (7200) на адрес ул.Тутракан 4 при следния дневен ред:

Съветът на директорите на "Дружба" АД, гр. Разград, ЕИК 826009402 на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на „Дружба” АД на 03.06.2022 в 10 часа (07 часа UTC) в гр. Разград, ул. „Тутракан” № 4 в заседателната зала на дружеството, при следния дневен ред и следните предложения за решения: 1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2021 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2021 г.; 2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор за 2021 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор за 2021 г.; 3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.; 4. Доклад за политиката по възнагражденията през 2021 г.; предложение за решение: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2021 г.; 5. Отчет за дейността на одитния комитет през 2021 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на одитния комитет през 2021 г.; 6. Освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2021 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2021 г.; 7. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2022 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от одитния комитет регистриран одитор за 2022 г. 8. Приемане на решение за констатиране на нанесени вреди на дружеството от действия на бившия изпълнителен директор Румен Стойчев Костов и за освобождаване на внесената от него гаранция в полза на дружеството; предложение за решение: на основание чл. 116в, ал. 8, т. 2 от ЗППЦК ОСА реши: - констатира нанесени вреди на дружеството от действия на бившия изпълнителен директор Румен Стойчев Костов; - внесената от него гаранция за управление да се освободи в полза на дружеството; 9. Освобождаване от отговорност за 2018 г. на членовете на Съвета на директорите Иван Ангелов Тодоров и Людмил Недев Недев; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност за 2018 г. членовете на Съвета на директорите Иван Ангелов Тодоров и Людмил Недев Недев.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *