Компания:
Категория:
Търси
ХД Дунав АД-Враца
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 03-05-2022 17:17:22
  ХД Дунав АД-Враца представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10-06-2022г. от 09:00 часа в Враца 3000, ул. Стоян Кялъчев 6, при следния дневен ред:

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на Холдингово дружество „ДУНАВ” АД – гр. Враца Съветът на директорите („СД“) на Холдингово дружество „ДУНАВ” АД – гр. Враца („ХД „ДУНАВ“ АД“ или „Дружеството“), на основание чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, насрочва Редовно Общо събрание на акционерите („ОСА“) за 2021 г. на 10.06.2022 г., от 09:00 часа (6:00 UTC), в седалището на ХД „ДУНАВ“ АД в гр. Враца, ул. „Стоян Кялъчев” № 6, ет. 2, уникален идентификационен код на събитието – 2022ОС02-1100015988, ISIN код на емисията: BG1100015988, при следния дневен ред: 1. Доклад за дейността на ХД „ДУНАВ” АД през 2021 г. и консолидиран доклад за дейността на ХД „ДУНАВ” АД през 2021 г. Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на ХД „ДУНАВ” АД през 2021 г. и консолидирания доклад за дейността на ХД „ДУНАВ” АД през 2021 г. 2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г. Проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г. 3. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2021 г. и одиторския доклад. Проект за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2021 г. и одиторския доклад. 4. Приемане на одитирания Консолидиран Годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2021 г. и одиторския доклад. Проект за решение: ОСА приема одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на ХД „ДУНАВ“ АД за 2021 г. и одиторския доклад. 5. Решение за покриване на загуби за минали години и загуба за 2021 г. на ХД „ДУНАВ“ АД. Проект за решение: ОСА приема решение за покриване на загуби за минали години в размер на 135 640,34 лева и загуба за 2021 г. в размер на 56 829,22 лева на ХД „ДУНАВ“ АД от неразпределена печалба от минали години в общ размер на 580 633,11 лева. 6. Разпределяне на част от неразпределена печалба на ХД „ДУНАВ“ АД от минали години като дивидент. Проект за решение: ОСА приема решение за разпределяне на част от неразпределена печалба от минали години от ХД „ДУНАВ“ АД между акционерите на Дружеството като дивидент, както следва: От остатъка от неразпределената печалба от минали години, който след покриване на загубите съгласно решението по предходната точка от дневния ред е в размер на 388 163,55 лева, да се разпредели сума в размер на 322 500 лева като дивидент между акционерите, което прави брутен дивидент на акция в размер на 1,50 лева. 7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността им през 2021 г. и освобождаване от отговорност Прокуриста на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността му през 2021 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на ХД „ДУНАВ“ АД за дейността им през 2021 г.: г-н Стефан Петков Лазаров, г-н Борис Тодоров Топалски, г-н Владимир Ценов Чернев, г-н Калин Петринов Кръстев. ОСА освобождава от отговорност за дейността му през 2021 г. Прокуриста на ХД „ДУНАВ“ АД – г-н Петрин Кръстев Стоянов. 8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД, и срока, за който е дължимо. Проект за решение: ОСА определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД и срока, за който е дължимо, съгласно предложението на СД, съдържащо се в материалите за общото събрание. 9. Определяне на гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД. Проект за решение: ОСА определя гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор на ХД „ДУНАВ“ АД, съгласно предложението на СД, съдържащо се в материалите за общото събрание. 10. Промени в Устава на ХД „ДУНАВ“ АД. Проект за решение: ОСА приема следните проме
Прикачени файлове:
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Други
Материали *
Други
Други
Други
Дневен ред *
Други
Други
Други
Други