Компания:
Категория:
Търси
БГ Агро АД-Варна
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 03-05-2022 15:30:15
  БГ Агро АД-Варна представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10-06-2022г. от 10:00 часа в гр.Варна-9000, офиса на "БГ Агро"АД в гр.Варна, ул. "Генерал Колев"12, при следния дневен ред:

Съветът на директорите на „БГ АГРО” АД с решение от 03 май 2022 г., на основание чл. 223, ал. 1. от Търговския закон свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „БГ АГРО” АД , което ще се проведе на 10 юни 2022 г. от 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време – 07.00 часа UTC , с уникален идентификационен код на събитието BGAG10062022R по емисия акции с ISIN BG1100151072 в офиса на „БГ АГРО” АД в гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12 при следния дневен ред: 1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2021 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД за 2021 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД за дейността на дружеството за 2021 г. ; 2. Приемане на одитирания консолидиран финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2021 г., на доклада на регистрирания одитор на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2021 г. и на годишния доклад на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД към консолидирания финансов отчет на „БГ АГРО” АД за 2021 г.; 3.Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „БГ АГРО“ АД през 2021 г.; 4.Приемане на доклада на Одитния комитет на „БГ АГРО“ АД за отчитане на дейността му през 2021 г.; 5. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите на „БГ АГРО” АД за 2021 г.; 6. Освобождаване от отговорност на Ненко Илиев Ненков, Ивайло Ненко Ненков и на Даниела Димитрова Атанасова за дейността им като членове на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД през 2021 г.; 7. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на «БГ АГРО» АД и определяне на размера на гаранцията по смисъла на чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК, която всеки от членовете на Съвета на директорите трябва да внесе.; 8. Приемане на решение относно печалбата на „БГ АГРО” АД за 2021 г.; 9.Избор на регистриран одитор на „БГ АГРО” АД за 2022 г.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35952601656.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *