Компания:
Категория:
Търси
Софарма АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 29-04-2022 14:16:20
  Софарма АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 03-06-2022г. от 11:00 часа в 1756, ул. Лъчезар Станчев 5, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021 г.; 2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.; 3. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г.; 4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 г.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 г.; 5. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г.; 6. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 г.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2021 г.; 7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2021 г. и неразпределената печалба от минали периоди; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2021 год., в размер на 24 270 606,84 лв. (Двадесет и четири милиона двеста и седемдесет хиляди шестстотин и шест лева и 84 стотинки), както следва: 10% в размер на 2 427 060,68 лв. (Два милиона четиристотин двадесет и седем хиляди шестдесет лева и 68 стотинки) - за задължителен резерв. Останалата част от печалбата в размер на 21 843 546,16 лв. (Двадесет и един милиона осемстотин четиридесет и три хиляди петстотин четиридесет и шест лева и 16 стотинки) заедно с неразпределената печалба от минали години в размер на 730 966,25 лв. (Седемстотин и тридесет хиляди деветстотин шестдесет и шест лева и 25 стотинки) да се отнесат в допълнителни резерви на дружеството. Да не се разпределя дивидент на акционерите; 8. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.; Предложение за решение: ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.; 9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.; 10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Огнян Кирилов Палавеев за дейността му като член на Съвета на директорите през 2021 г.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност Огнян Кирилов Палавеев за дейността му като член на Съвета на директорите през 2021 г.; 11. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 г.; Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2022 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред; 12. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 г.; 13. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на
Прикачени файлове:
Материали *
Други
Други
Дневен ред *
Други
Други
Други
Други
Други
Предишен месецЮли 2024 Следващ месец
21 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4