Компания:
Категория:
Търси
Металопак АД-Карнобат
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 28-04-2022 22:54:39
  Металопак АД-Карнобат представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 02-06-2022г. от 11:00 часа в 8400 КАРНОБАТ, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2021 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2021 г.; 2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор за 2021 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. и доклада на регистрирания одитор за 2021 г.; 3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.; 4. Отчет за дейността на одитния комитет през 2021 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на одитния комитет през 2021 г.; 5. Доклад за политиката по възнагражденията през 2021 г.; предложение за решение: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2021 г.; 6. Освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2021 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2021 г.; 7. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2022 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от одитния комитет регистриран одитор за 2022 г. 8. Приемане на бизнес-програма на “Металопак” АД за 2022 г.; предложение за решение: ОСА приема предложената от СД бизнес-програма на “Металопак” АД за 2022 г.

Допълнителна информация може да получите на тел: 0889322123.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *