Компания:
Категория:
Търси
Адванс Терафонд АДСИЦ-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 15-04-2022 16:35:36
  Адванс Терафонд АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 17-05-2022г. от 12:00 часа в София - 1164, Ул. Златовръх 1, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2021 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2021 година. 2. Приемане на доклада на експерт - счетоводителя по заверения годишен финансов отчет за 2021 г.; проект за решение – ОС приема доклада на експерт – счетоводителя по годишния финансов отчет за 2021 г. 3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2021 година; проект за решение – ОС одобрява заверения годишен финансов отчет за 2021 година. 4. Вземане на решение за изплащане на дивидент; проект за решение – ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите 99.72% от печалбата за финансовата 2021 г., определена по реда на чл.29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация общо в размер на 44 853 017.96 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0.527 лева на една акция от капитала на Дружеството. 5. Назначаване на експерт – счетоводител /регистриран одитор/ за заверка на годишния финансов отчет за 2022 г.; проект за решение - ОС назначава предложения от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет експерт – счетоводител – регистриран одитор "Ърнст и Янг Одит" ООД за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година; 6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г. 7. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 год.; проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2021 год.; 8. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; 9. Разни

Допълнителна информация може да получите на тел: +35924008332.
Прикачени файлове:
Материали *
Дневен ред *