Компания:
Категория:
Търси
Елана Агрокредит АД-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 05-04-2022 12:35:44
  Елана Агрокредит АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 19-05-2022 г. от10:00 часа в 1797 на адрес ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Ивент център – Зала 2 при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2021 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2021 г.“ 2. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.“ 3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2021 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2021 г.“ 4. Приемане на решение за финансовия резултат на Дружеството за 2021 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2021 г. в размер на 2 722 764.80 лв. (два милиона седемстотин двадесет и две хиляди седемстотин шестдесет и четири лева и осемдесет стотинки) да бъде разпределена по следния начин: – 10 % (десет процента) или 272 276.48 лв. (двеста седемдесет и две хиляди двеста седемдесет и шест лева и четиридесет и осем стотинки) за попълване Фонд „Резервен“ на Дружеството; – остатъкът от 2 450 488.32 лв. (два милиона четиристотин и петдесет хиляди четиристотин осемдесет и осем лева и тридесет и две стотинки) да бъде разпределен като дивидент, като брутният дивидент на една акция ще бъде определен към 14-тия ден след деня на Общото събрание на акционерите, на което е прието решението за разпределение на печалбата и е приет годишният финансов отчет за 2021 г., след получаване на списък на акционерите от „Централен депозитар“ АД, което се налага вследствие на проведената процедура по обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон.“ 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 г.“ 6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите се запозна с отчета на Директора за връзки с инвеститорите.“ 7. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2021 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2021 г.“ 8. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.“ 9. Преизбиране на членовете на състава на Одитния комитет за периода до провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите през 2025 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите преизбира за членове на Одитния комитет за периода до провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите през 2025 г. лицата: 1. Виргиния Николаева Димитрова; 2. Теодора Николаева Овчарова; 3. Ива Симеонова Александрова. 10. Определяне на възнаграждение на членовете на Одитния комитет. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя еднократно годишно възнаграждение на членовете на Одитния комитет в размер на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева) за всеки от членовете, платимо в 10 (десет) дневен срок след приемане от Общото събрание на доклада на Одитния комитет за дейността му за съответната година.“ 11. Избор на регистриран одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 20
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Предишен месецДекември 2023 Следващ месец
12 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31