Компания:
Категория:
Търси
Стара планина Холд АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 25-03-2022 10:22:42
  Стара планина Холд АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23-05-2022г. от 11:00 часа в София - 1113, гр. София ул. „Фредерик Жолио Кюри“ 20, ет. 9, при следния дневен ред:

Съветът на директорите на Стара планина холд АД – град София, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на 23.05.2022 г. от 11.00 ч. местно време (или 08:00 ч. в координирано универсално време) в гр. София ул. „Фредерик Жолио Кюри“ 20, ет. 9, при следния дневен ред и проекти за решения: 1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2021 г., на годишния финансов отчет за 2021 г., заверен от одитор, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2021 г., годишния финансов отчет за 2021 г., заверен от одитор, отчета на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите. 2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите през 2021 г. Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите през 2021 г. 3. Предложение за разпределение на печалбата за 2021 г. Проект за решение: 1. Сума в размер на 6 181 039.84 (шест милиона сто осемдесет и една хиляди и тридесет и девет лева и осемдесет и четири стотинки) да бъде изплатена като дивидент при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0.29825 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 15.07.2022 година. 1.3. Срок за изплащане да дивидента – шест месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и чрез офисите на Интернешънъл Асет банк АД. 2. Сума, представляваща по 2 % от печалбата за 2021 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 година. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2021 г. 5. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2022 година. Проект за решение: ОСА избира Катя Райкова Златарева - регистриран одитор, диплом № 0610, която да извърши независим финансов одит на дружеството за 2022 година, съгласно препоръката на одитния комитет. 6. Промени в одитния комитет. Проект за решение: 1. ОСА освобождава членовете на одитния комитет поради изтичане на мандата им. 2. ОСА избира нов одитен комитет с 5-годишен мандат в състав Бойко Димитров Хаджиатанасов, Христина Емилова Костадинова-Трифонова и Кремена Ганчева Дюлгерова.

Допълнителна информация може да получите на тел: 0879899469.
Прикачени файлове:
Други
Дневен ред *
Други
Материали *
Материали *
Предишен месецЮли 2024 Следващ месец
21 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Няма предстоящи събития за 20-07-2024