Компания:
Категория:
Търси
ЧЕЗ Електро България АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 18-03-2022 12:51:51
  ЧЕЗ Електро България АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18-04-2022г. от 14:00 часа в софия - 1784, гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала, при следния дневен ред:

Уважаеми акционери и лица с право на глас, Управителният съвет на „ЧЕЗ Електро България” АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175133827, с официална страница в интернет: https://cezelectro.bg/bg/(наричани по-долу съответно „Управителният Съвет” и „Дружеството”), взе решение за свикване на извънредно заседание на общото събрание на Дружеството (наричано по-долу „Общото Събрание”), на основание чл. 223, ал. 1, изр. първо от Търговския закон и чл. 43, изр. първо от Устава на Дружеството. В изпълнение на решението, с настоящото Управителният Съвет отправя до Вас покана за участие в Общото Събрание с уникален идентификационен код на събитието CEZEEGM20220418. Общото Събрание ще се проведе на 18 април 2022 г. от 14:00 ч. източно европейско лятно часово време – EEST (11:00 ч. координирано универсално време - UTC) по седалището на Дружеството на адрес: гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала, при следния дневен ред: 1. Вземане на решение за промяна на името на Дружеството от „ЧЕЗ Електро България“ АД на „Електрохолд Продажби“ АД 2. Вземане на решение за промяна на логото на Дружеството 3. Вземане на решение за изменения и допълнения на Устава на Дружеството 4. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България” АД („Дружеството“) да сключи, съгласно правилата за представителство на Дружеството пред трети лица, договор с „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД („ЧЕЗ Трейд“) за участие на Дружеството като под-координатор със своя под-група в стандартната балансираща група на ЧЕЗ Трейд като координатор и за балансиране на портфейла на Дружеството по лицензията му като търговец на електрическа енергия 5. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България” АД („Дружеството“) да сключи, съгласно правилата за представителство на Дружеството пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на следните услуги: услуги по обслужване на клиенти; финансово-счетоводни услуги; услуги в областта на човешките ресурси; услуги в областта на връзките с обществеността и комуникациите; правни услуги; услуги по фасилити мениджмънт, транспорт и деловодна дейност; бизнес и мениджмънт консултантски услуги; услуги по избор на доставчици между „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕООД („ЧЕЗ България“) 6. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България” АД („Дружеството“) да сключи, съгласно правилата за представителство на Дружеството пред трети лица, Договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги в областта на информационните и комуникационните технологии между „ЧЕЗ Електро България” АД и „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД („ЧЕЗ ИКТ“) 7. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД („Дружеството“) да сключи, съгласно правилата за представителство на Дружеството пред трети лица, Рамков договор за покупка и продажба на електрическа енергия между „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД („ЧЕЗ Трейд“) като търговец на електрическа енергия и „ЧЕЗ Електро България” АД като търговец на електрическа енергия и доставчик от последна инстанция 8. Разни. Така представеният текст на дневен ред не е целият текст на поканата, последната е прикачена като документ към формата. Допълнителна информация може да получите на тел: +35928958027.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35928958027.
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Предишен месецДекември 2023 Следващ месец
12 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 04-12-2023