Компания:
Категория:
Търси
ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 04-01-2022 16:09:00
  ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21-02-2022г. от 10:00 часа в Дебелец-5030, град Дебелец, м.”Устито”, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА”, при следния дневен ред:

„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, гр.Дебелец, на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, на 21.02.2022г., от 10.00ч., в седалището на дружеството в град Дебелец, м.”Устито”, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА”, при следния дневен ред: 1. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД: Диан Тодоров Стоянов, „Р1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „К1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев Проект на решение: ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД: Диан Тодоров Стоянов, „Р1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „К1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев. 2. Приемане на решение за избор на Съвет на директорите на „“ЦБА Асет Мениджмънт“АД, в състав: Диан Тодоров Стоянов, „Р1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „К1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев. На основание чл.233, ал.1 от ТЗ, във вр. с чл.35, ал.1 от Устава, ОС на акционерите да определи на Съвета на директорите мандат от 1/една/ година, считано от датата на избора. Проект на решение: ОСА избира Съвет на директорите на „“ЦБА Асет Мениджмънт“АД, в състав: Диан Тодоров Стоянов, „Р1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „К1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев . Избира за Председател на СД „Р1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев, за Зам.председател „К1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев, и независим член Диан Тодоров Стоянов.На основание чл.233, ал.1 от ТЗ, във вр. с чл.35, ал.1 от Устава, ОС на акционерите да определи на Съвета на директорите мандат от 1/една/ година, считано от датата на избора. 3. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“АД на основание чл.116в от ЗППЦК, както следва: на Председателя на СД- месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто, - на Зам.председател - месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто, на третия независим член - месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто. Съвета на директорите следва да изберат представляващ/и измежду своите членове и да определи възнагражденията им. Проект на решение: ОСА взема решение и определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“АД на основание чл.116в от ЗППЦК, както следва: на Председателя на СД- месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто, - на Зам.председател - месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто, на третия независим член - месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто. Съвета на директорите следва да изберат представляващ/и измежду своите членове и да определи възнагражденията им. 4. Приемане на решение за определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Проект на решение: ОСА взема решение и определя гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. В случай, че гаранциите са внесени, не е необходимо за внасяне на нови, ако старите са валидни. 5. Приемане на решение за определяне на лице,
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Предишен месецФевруари 2024 Следващ месец
7 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Няма предстоящи събития за 26-02-2024