Компания:
Категория:
Търси
ЧЕЗ Електро България АД-София
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 12-11-2021 15:10:24
  ЧЕЗ Електро България АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 15-12-2021 г. от14:00 часа в София - 1784 на адрес гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала, при следния дневен ред:

ЧЕЗ Електро България АД-София представи публикация на покана за свикване на извънредноно общо събрание на акционерите. Уважаеми акционери и лица с право на глас, Управителният съвет на „ЧЕЗ Електро България” АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно . законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175133827, с официална страница в интернет: http://www.cez.bg (наричани по-долу съответно „Управителният Съвет” и „Дружеството”), взе решение за свикване на извънредно заседание на общото събрание на Дружеството (наричано по-долу „Общото Събрание”), на основание чл. 223, ал. 1, изр. първо от Търговския закон и чл. 43, изр. първо от Устава на Дружеството. В изпълнение на решението, с настоящото Управителният Съвет отправя до Вас покана за участие в Общото Събрание с уникален идентификационен код на събитието CEZEEGM20211215. Общото Събрание ще се проведе на 15 декември 2021 г. от 14:00 ч. източно европейско зимно часово време – EET (12:00 ч. координирано универсално време - UTC) по седалището на Дружеството на адрес: гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, Синя зала, при следния дневен ред: 1. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. 2. Оправомощаване на лице за сключването на договори между Дружеството и членовете на надзорния 4. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България” АД („Дружеството“) да сключи, съгласно правилата за представителство на Дружеството пред трети лица, договор с „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД („ЧЕЗ Трейд“) за участие на Дружеството като под-координатор със своя под-група в стандартната балансираща група на ЧЕЗ Трейд като координатор и за балансиране на портфейла на Дружеството по лицензията му като търговец на електрическа енергия 5. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България” АД („Дружеството“) да сключи, съгласно правилата за представителство на Дружеството пред трети лица, договор с „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД („ЧЕЗ Трейд“) за револвиращ целеви заем 6. Разни. Така представеният текст на дневен ред не е целият текст на поканата, последната е прикачена като документ към формата.
Прикачени файлове:
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник *
Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник *
Предишен месецДекември 2023 Следващ месец
12 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 04-12-2023