Компания:
Категория:
Търси
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 18-10-2021 19:15:47
  Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-10-2021г. от 13:00 часа в София - 1606, ул."Дамян Груев" No.1, eт.5, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промени в състава на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, като освобождава члена на съвета на директорите „Калиман Инвест“ ООД, ЕИК 203633073 (старо „Калиман Инвест“ ЕООД) и избира на негово място за член на съвета на директорите „Витоша Резортс“ АД, ЕИК 131459312; Проекторешение: ИОСА приема решение за промени в състава на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, като освобождава члена на съвета на директорите „Калиман Инвест“ ООД, ЕИК 203633073 (старо „Калиман Инвест“ ЕООД) и избира на негово място за член на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ „Витоша Резортс“ АД, ЕИК 131459312. 2. Приемане на решение за преизбиране на останалите членове на съвета на директорите и за определяне на мандат на всички членове на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ до 31.12.2022 год. Проекторешение: ИОСА приема решение за преизбиране на останалите членове на съвета на директорите и за определяне на мандат на всички членове на съвета на директорите на дружеството за срок до 31.12.2022 година. 3. Вземане на решение за обратно изкупуване на акции от капитала на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ и овластяване на съвета на директорите на дружеството да извърши обратно изкупуване на акциите при следните условия: - Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3 % от общия брой, издадени от дружеството акции, за целия срок на изкупуване; - до 1 (една) година от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ; - Минимален размер на цената на изкупуване: 0.50 лв. (петдесет стотинки); - Максимален размер на цената на изкупуване: 0.70 лв. (седемдесет стотинки); - Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Прайм пропърти БГ“ АДСИЦ да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване в горепосочените граници, да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението на Извънредното общо събрание на акционерите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ, включително (но не само) да заяви за вписване в Търговския регистър настоящото решение за обратно изкупуване в съответствие с изискването на чл. 187б, ал. 2, изр. второ от ТЗ. На основание чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК Съветът на директорите на Дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор и обществеността за броя собствени акции, които Дружеството ще изкупи, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването по предходното изречение ще бъде извършено до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да се разпорежда с придобитите от Дружеството собствени акции след извършване на обратното изкупуване. Проекторешение: ИОСА приема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ и овластяване на съвета на директорите на дружеството да извърши обратно изкупуване на акциите при следните условия: - Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3 % от общия брой, издадени от Дружеството акции, за целия срок на изкупуване; - до 1 (една) година от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ; - Минимален размер на цената на изкупуване: 0.50 лв. (петдесет стотинки); - Максимален размер на цената на изкупуване: 0.70 лв. (седемдесет стотинки); - Извънредното общо събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване в горепосочените границ
Прикачени файлове:
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Предишен месецДекември 2023 Следващ месец
12 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 04-12-2023