Компания:
Категория:
Търси
Топлофикация-Бургас АД-Бургас
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 25-08-2021 16:10:43
  Топлофикация-Бургас АД-Бургас представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-09-2021г. от 14:00 часа в гр.Бургас 8000, СПЗ, кв.Лозово, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Бургас“ АД. 4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Бургас“ АД от отговорност за дейността им през 2020 г. 5. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството. 6. Определяне на размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите. 7. Избор на регистриран одитор за 2021 г.

Допълнителна информация може да получите на тел: 056871111.
Прикачени файлове:
Други
Дневен ред *
Материали *
Други
Други
Други
Други
Други
Други