Компания:
Категория:
Търси
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 11-08-2021 16:18:58
  Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14-09-2021г. от 10:00 часа в София-1766, ул. Панорама София № 6, Бизнес център Ричхил, при следния дневен ред:

1.Приемане на 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2021 г.; 2.Взимане на решение по чл. 41 ал. 2 от Устава на Дружеството за разпределяне на печалбата и изплащане на 6-месечен дивидент на база приетия 6-месечен финансов отчет; 3.Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит за 2021 г.; 4.Овластяване на Управителния съвет на Дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 ЗППЦК; 5.Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството; 6.Вземане на решение за предоставяне на членовете на Управителния съвет на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството за 2021 г.; 7.Одобрение на схема за предоставяне на възнаграждение въз основа на акции на Дружеството на членовете на Управителния съвет за 2021 г.

Допълнителна информация може да получите на тел: +35929882413.
Прикачени файлове:
Материали *
Материали *
Други
Други
Материали *
Други
Материали *
Други
Други
Дневен ред *
Материали *
Материали *