Компания:
Категория:
Търси
Доверие Обединен Холдинг АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 03-12-2020 14:49:33
  Доверие Обединен Холдинг АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15-01-2021г. от 11:00 часа в гр. София 1756, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Партер, Търговски Център „Софарма Бизнес Тауърс”, Софарма Ивент Център., при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД: Точка 1: Приемане на решение за изменения в устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на дружеството: § 1. Чл. 2, ал. 2 се изменя така: „(2) В търговската кореспонденция и на интернет страницата на дружеството се посочват: 1. фирмата; 2. седалището и адресът на управление; 3. единният идентификационен код; 4. номерът на банковата сметка на дружеството.“ § 2. В чл. 9 се правят следните изменения: 1. Ал. 5 и 6 се отменят. 2. Създават се нови ал. 7 и 8 със следните текстове: „(7) Капиталът на дружеството може да се увеличава и по решение на Управителния съвет на дружеството до размер, не по-голям от 100 000 000 лв. (сто милиона лева), чрез издаване на нови акции. Капиталът може да се увеличава по този начин до 5 (пет) години от вписване на това изменение на устава в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ. При извършване на увеличаване Управителният съвет вписва изменения капитал в устава на дружеството. (8) Решението на Управителния съвет по горната алинея трябва да съдържа цялата необходима информация съгласно Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането им. Управителният съвет избира инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала.“ § 3. В чл. 10, ал. 1 второто изречение се изменя така: „Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщение за предлагането съгласно изискванията на ЗППЦК.“ § 4. В чл. 11, ал. 4 думата „обнародването“ се заменя с „обявяването в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ“. § 5. В чл. 20, ал. 2 думите „на съда“ се заменят с „и регистър на ЮЛНЦ“. § 6. В чл. 25, т. 9 думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 9“. § 7. В чл. 27 се правят следните изменения: 1. В ал. 1, изр. първо след думите „Търговския регистър“ се добавя „и регистър на ЮЛНЦ“; 2. В ал. 3 думата „обнародване“ се заменя с „обявяване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ“. § 8. Създава се нов чл. 27а със следния текст: „Чл. 27а. (1) Общото събрание на акционерите може да се провежда и чрез използване на електронни средства, посредством една или повече от предвидените в ЗППЦК форми, както и чрез съчетаване на присъствено заседание с някоя от тези форми. (2) При спазване изискванията на ЗППЦК, правото на глас в общото събрание на акционерите може да се упражни и преди датата на провеждането на съответното заседание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг начин, определен в приетите от дружеството Правила за гласуване чрез електронни средства и кореспонденция. (3) Независимо от предвидените в този Устав възможности, Управителният съвет определя начина на провеждане на общото събрание на акционерите и начина на упражняване правото на глас за всяко отделно заседание на общото събрание, като съответната информация се предоставя на акционерите в поканата за свикване на общото събрание. (4) Правилата за гласуване чрез електронни средства и кореспонденция се приемат от Управителния съвет. § 9. В чл. 30, ал. 5 и 6 след думите „Търговския регистър“ се добавя „и регистър на ЮЛНЦ“. § 10. В чл. 33, ал. 1 и в чл. 37 навсякъде думите „чл. 116а“ се заменят с „чл. 116а1“. § 11. Чл. 38а се отменя. § 12. Създава се нов чл. 38б със следния текст: „Чл. 38б. Управителният съвет приема правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник, с които се уреждат изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите.“ § 13. В чл. 39, ал. 3 след
Прикачени файлове:
Други
Материали *
Дневен ред *
Други
Материали *
Предишен месецДекември 2023 Следващ месец
12 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Няма предстоящи събития за 06-12-2023