Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Бургас


Дата на ОСА: 02.10.2023
Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред