Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София


Дата на ОСА: 29.12.2022
Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред