Общи събрания на акционерите на публични дружества


В настоящата секция могат да бъдат намерени поканите и материалите както и протоколите от проведените общи събрания на акционерите на публичните дружества, предоставени на БФБ-София от публичните дружества.

Документи:

Дневен ред