Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София


Дата на ОСА: 18.04.2023
Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред