Български фонд за вземания АДСИЦ-София


Дата на ОСА: 30.05.2023
Покана за общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред