Български фонд за вземания АДСИЦ-София


Дата на ОСА: 15.06.2022
Покана за общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред