Български фонд за вземания АДСИЦ-София


Дата на ОСА: 04.04.2022
Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред