Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София


Дата на ОСА: 10.01.2023
Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред