Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София


Дата на ОСА: 22.02.2022
Покана за извънредно общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред