235 Холдингс АД-София


Дата на ОСА: 28.06.2021
Покана за общо събрание на акционерите

Документи:

Дневен ред