Регистрирани емисии:

Сектор по КИД-2008:

Операции с недвижими имоти

Клас по КИД-2008:

6820 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти

Адрес:

Адрес на управление:
гр.Сливен 8800
бул."Стефан Караджа" №6
телефон: +35944663193
факс: +35944662601
емейл: svetlina@b-trust.org

Капитал:

442 360 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Савка Желева Атанасова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 499 хил. лв.
Нетна печалба: 149 хил. лв.
Общо активи: 12 062 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 29.86 %
Възвращаемост на активите: 1.24 %
Възвращаемост на собствения капитал: 1.29 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2019г. , публикуван на 24.10.2019 10:57:36