Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД
www.stconstantine.bg
Регистрирани емисии:

SKEB SKEH

Сектор по КИД-2008:

Операции с недвижими имоти

Клас по КИД-2008:

6820 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти

Адрес:

Адрес на управление:
гр.Варна - 9006
к.к."Св.СВ.Константин и Елена" - адм.сграда
телефон: +359 52 383949
факс:
емейл: m.dobreva@stconstantine.bg

Капитал:

2 309 561 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Миглена Янкова Добрева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 9 400 хил. лв.
Нетна печалба: 517 хил. лв.
Общо активи: 99 142 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 5.50 %
Възвращаемост на активите: 0.52 %
Възвращаемост на собствения капитал: 1.17 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2023г. , публикуван на 29.01.2024 16:50:03