Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД
www.stconstantine.bg
Регистрирани емисии:

SKEB SKEH

Сектор по КИД-2008:

Операции с недвижими имоти

Клас по КИД-2008:

6820 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти

Адрес:

Адрес на управление:
гр.Варна - 9006
к.к."Св.СВ.Константин и Елена" - адм.сграда
телефон: +359 52 383949
факс:
емейл: m.dobreva@stconstantine.bg

Капитал:

3 309 560 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Миглена Янкова Добрева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 3 252 хил. лв.
Нетна печалба: -3 011 хил. лв.
Общо активи: 149 783 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -92.59 %
Възвращаемост на активите: -2.01 %
Възвращаемост на собствения капитал: -12.98 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2024г. , публикуван на 30.05.2024 10:24:53