Златни пясъци АД-Варна
Регистрирани емисии:

ZLP

Сектор по КИД-2008:

Хотелиерство и ресторантьорство

Клас по КИД-2008:

5510 - Хотели и подобни места за настаняване

Адрес:

Адрес на управление:
гр.Варна,9007
к.к."Златни Пясъци"
телефон: +35952355184
факс: +35952355587
емейл: goldensands@goldensands-bg.com

Капитал:

6 493 577 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Любомира Милкова Ризова-Солбакке

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 18 723 хил. лв.
Нетна печалба: 1 797 хил. лв.
Общо активи: 104 773 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 9.60 %
Възвращаемост на активите: 1.72 %
Възвращаемост на собствения капитал: 2.09 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2023г. , публикуван на 27.11.2023 15:45:27