Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев
www.gdtabac.com
Регистрирани емисии:

GDBT

Сектор по КИД-2008:

Операции с недвижими имоти

Клас по КИД-2008:

6820 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти

Адрес:

Адрес на управление:
гр. Гоце Делчев 2900
ул. Царица Йоанна № 12
телефон: +35975160521
факс: +35975160513
емейл: tabac@gocenet.net

Капитал:

962 120 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Елена Костадинова Кирова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 0 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %

* Годишен финансов отчет за дейността на публично дружество и емитент на ценни книжа – формат ESEF за на 2023г. , публикуван на 27.03.2024 12:10:23