Грийн Таун Проджектс АД-София
Регистрирани емисии:

GTP

Сектор по КИД-2008:

Операции с недвижими имоти

Клас по КИД-2008:

6832 - Управление на недвижими имоти

Адрес:

Адрес на управление:
София-1142
бул. „Васил Левски“ № 6, ет. 3, ап. 7
телефон: +3598822525700
факс:
емейл: info@greentown.world

Капитал:

4 059 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Румен Валери Панайотов

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 12 213 хил. лв.
Общо активи: 12 594 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 96.97 %
Възвращаемост на собствения капитал: 97.03 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2023г. , публикуван на 24.11.2023 13:16:47