Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София
www.europe-online.trade
Регистрирани емисии:

EOT

Сектор по КИД-2008:

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

Клас по КИД-2008:

4791 - Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет

Адрес:

Адрес на управление:
София
ул. Козяк №21 а, вх.-А ет.1 ап.2
телефон: +359887464572
факс: +359887464572
емейл: europeonlinetrade@yahoo.com

Капитал:

200 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Даниела Георгиева Динева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 202 хил. лв.
Нетна печалба: 9 хил. лв.
Общо активи: 742 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 4.46 %
Възвращаемост на активите: 1.21 %
Възвращаемост на собствения капитал: 4.48 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2023г. , публикуван на 31.01.2024 12:33:31