Би Джи Ай Груп АД-София
Регистрирани емисии:

BGI BOHB

Сектор по КИД-2008:

Операции с недвижими имоти

Клас по КИД-2008:

6810 - Покупка и продажба на собствени недвижими имоти

Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул.Добруджа 6, ет.3
телефон: + 359 2 921 05 10
факс: + 359 2 921 05 21
емейл: mkoleva@intercapital.bg

Капитал:

6 665 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Надежда Александрова Асенова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 1 хил. лв.
Нетна печалба: 1 хил. лв.
Общо активи: 1 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 100.00 %
Възвращаемост на активите: 100.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 100.00 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2023г. , публикуван на 30.01.2024 16:23:58