Бианор Холдинг АД
www.bianor-holding.bg
Регистрирани емисии:

BNR LBNR

Сектор по КИД-2008:

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

Клас по КИД-2008:

6201 - Компютърно програмиране

Адрес:

Адрес на управление:
гр.София 1505
Черковна 78, ет. 4, ап. 11
телефон: +359 889 255 075
факс:
емейл: info@bianor-holding.bg

Капитал:

12 290 133 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Любомир Михайлов Янков

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 0 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %

* Годишен консолидиран финансов отчет за дейността на публично дружество и емитент на ценни книжа – формат ESEF за на 2023г. , публикуван на 11.06.2024 15:33:14