София Комерс-Заложни къщи АД-София
sofcom.bg
Регистрирани емисии:

SCOM

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6492 - Други форми на предоставяне на кредит

Адрес:

Адрес на управление:
София 1404
ул. Ралевица 74
телефон: +359897963214
факс:
емейл: office@sofcom.bg

Капитал:

8 937 384 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Владимир Андонов Белдаров

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 7 516 хил. лв.
Нетна печалба: 3 169 хил. лв.
Общо активи: 22 904 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 42.16 %
Възвращаемост на активите: 13.84 %
Възвращаемост на собствения капитал: 20.82 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2023г. , публикуван на 29.11.2023 17:04:21