Електроразпределителни мрежи Запад АД-София
https://ermzapad.bg
Регистрирани емисии:

Сектор по КИД-2008:

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

Клас по КИД-2008:

3513 - Разпределение на електрическа енергия

Адрес:

Адрес на управление:
София - 1784
район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център
телефон: +359888351621
факс:
емейл: radoslav.dimitrov@electrohold.bg

Капитал:

лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Радослав Петров Димитров

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 219 163 хил. лв.
Нетна печалба: 32 023 хил. лв.
Общо активи: 1 029 817 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 14.61 %
Възвращаемост на активите: 3.11 %
Възвращаемост на собствения капитал: 4.27 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2022г. , публикуван на 29.08.2022 17:11:49