Старком холдинг АД
www.starcom.bg
Регистрирани емисии:

S28H

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
Етрополе 2280
бул. Руски 191
телефон: +359 2 9651 651
факс:
емейл: office@starcom.bg

Капитал:

6 900 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Галя Александрова Георгиева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 3 390 799 хил. лв.
Нетна печалба: 39 094 хил. лв.
Общо активи: 2 751 099 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 1.15 %
Възвращаемост на активите: 1.42 %
Възвращаемост на собствения капитал: 29.58 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2023г. , публикуван на 18.06.2024 12:02:07