Старком холдинг АД-София
www.starcom.bg
Регистрирани емисии:

S28H

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
Етрополе 2280
бул. Руски 191
телефон: +359 2 9651 651
факс:
емейл: office@starcom.bg

Капитал:

29 300 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Галя Александрова Георгиева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 2 761 037 хил. лв.
Нетна печалба: 115 964 хил. лв.
Общо активи: 2 766 515 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 4.20 %
Възвращаемост на активите: 4.19 %
Възвращаемост на собствения капитал: -628.19 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2023г. , публикуван на 30.11.2023 19:49:44