Стара планина Холд АД-София
www.sphold.com
Регистрирани емисии:

SPH

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
София 1113
ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 9
телефон: +359 2-9634161
факс: +359 2-9634159
емейл: office@sphold.com

Капитал:

21 000 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

София Кирилова Аргирова-Атанасова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 304 210 хил. лв.
Нетна печалба: 13 450 хил. лв.
Общо активи: 331 696 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 4.42 %
Възвращаемост на активите: 4.05 %
Възвращаемост на собствения капитал: 10.07 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2023г. , публикуван на 28.11.2023 10:33:51